×

KOŠÍK

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Obchodné Podmienky

I. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

Obchodná spoločnosť Six Ducks, s.r.o. so sídlom na Jiráskovej 4, 85101 Bratislava, IČO 46 220 381, IČ DPH SK2023289818, DIČ: 2023289818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 73893/B (ďalej „Spoločnosť“); e-mail: info [@] aquasana.sk, tel. číslo: +421948271090 je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.aquasana.sk (ďalej „Portál“).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.: 02/58272172-3, fax: 02/58272170, e-mail: ba@soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej “Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Spoločnosti ako predávajúceho (ďalej „Predávajúci“) a Kupujúceho pri kúpe tovaru, ktorý je ponúkaný a zverejnený prostredníctvom Portálu.

Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), spotrebiteľ (akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktorá po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, so všetkými náležitosťami v zmysle týchto Podmienok (ďalej „Objednávka“), túto odošle do informačného systému Predávajúceho a Predávajúci mu pošle o prijatí Objednávky písomné elektronické potvrdenie.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú ponúkané na Portáli.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa riadia najmä: príslušnými ustanoveniami Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (Autorský zákon), Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov v prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, tiež príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník), Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom a podomovom predaji v znení neskorších predpisov, v prípade, že je Kupujúcim podnikateľ, tiež príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník).

II. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva tovar na základe Objednávky, ktorú Kupujúci úplne a pravdivo vyplní, v opačnom prípade je Objednávka neplatná.

Podstatnými náležitosťami Objednávky sú nasledovné údaje:

• Obchodné meno/ Meno Priezvisko Kupujúceho

• Sídlo/trvalé bydlisko Kupujúceho

• IČO

• IČ DPH

• e–mailová adresa Kupujúceho (v prípade právnickej osoby – zodpovednej osoby)

• Telefonický kontakt Kupujúceho (v prípade právnickej osoby – zodpovednej osoby)

• Kód objednaného tovaru

• Množstvo a cena objednaného tovaru

• Adresa miesta dodania tovaru

• Meno a Priezvisko osoby poverenej prevzatím tovaru

• Spôsob platby

• Spôsob dodania tovaru

– kuriérom,

– osobné prevzatie na prevádzke Predávajúceho, uverejnenej na Portáli v časti „Kontaktujte nás“

Úplne a riadne vyplnenú Objednávku, ktorá bude zaslaná Spoločnosti, Spoločnosť zaregistruje vo svojom informačnom systéme.

Objednávka sa považuje za úplnú, ak obsahuje úplne, správne, pravdivo všetky požadované náležitosti.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „Potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať úplnosť a správnosť Objednávky potvrdenej Predávajúcim, v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí neodkladne o tomto upovedomí Predávajúceho, a to elektronicky na e–mailovú adresu: info@aquasana.sk.

V prípade, že potenciálny Kupujúci nevyplní Objednávku úplne a/alebo správne, Predávajúci bude tohto Kupujúceho kontaktovať (e-mailom, príp. telefonicky, príp. písomne) za účelom úplného a/alebo správneho vyplnenia Objednávky. V prípade, že sa Predávajúcemu ani v termíne do 5 dní nepodarí skontaktovať s potenciálnym Kupujúcim, príp. tento v uvedenom termíne chýbajúce a/alebo nesprávne údaje v Objednávke neopraví/nedoplní Objednávka sa považuje za neúplnú a bude zo systému Predávajúceho vyradená.

Storno Objednávky:

Predávajúci má právo zrušiť Objednávku v prípade, ak tovar, ktorý si Kupujúci objednal, sa prestal vyrábať, príp. z akéhokoľvek dôvodu boli pozastavené dodávky tohto tovaru zo strany výrobcu, prípadne sa výrazne zmenila kúpna cena tovaru objednaného Kupujúcim. Pred samotným zrušením Objednávky bude Predávajúci neodkladne kontaktovať (elektronicky, príp. telefonicky, podľa údajov uvedených v Objednávke) Kupujúceho, pričom ho o tejto situácii upovedomí a dohodne s Kupujúcim ďalší postup. Ak v tomto prípade Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, príp. jej časť Predávajúci mu príslušnú výšku uhradenej kúpnej ceny vráti v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia Objednávky Predávajúcemu, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote do 30 dní po zaslaní záväznej úplnej Objednávky zo strany Kupujúceho a následnom potvrdení zo strany Predávajúceho, ak sa Kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu doručený návod na použitie / obsluhu tovaru, prípadné inštalačné médiá.

Najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru Predávajúci v písomnej alebo elektronickej podobe doručí Kupujúcemu faktúru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v termíne určenom týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Tovar bude Kupujúcemu dodaný spôsobom a na miesto dodania ako si určí Kupujúci vo svojej Objednávke. Dodávka tovaru sa uskutočňuje v rámci Slovenskej republiky, v prípade dodávky tovaru do iného členského štátu Európskej únie, príp. iného štátu, dodávka tovaru je podmienená obojstranným odsúhlasením nákladov na balné a poštovné zo strany Kupujúceho a Predávajúceho, rešpektujúc súčasne ostatné stanovenia Podmienok.

V prípade, že Kupujúci si zvolí platbu vopred, bezhotovostným prevodom, tovar mu bude dodaný v lehote do 30 dní až po tom, ako bude Predávajúcemu pripísaná v prospech jeho peňažného účtu celá suma kúpnej ceny za tovar a náklady na prepravu tovar, pripadne náklady na dobierku.

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať. V prípade, že Kupujúci odmietne bezdôvodne tovar prevziať, je povinný uhradiť vzniknuté náklady na prepravu tovaru.

Odporúčame, aby Kupujúci tovar pri jeho prevzatí riadne skontroloval, v prípade, že zistí akékoľvek poškodenie obalu, prípadne iné vady, je povinný spísať na mieste prevzatia tovaru písomný záznam o zistených vadách. V prípade, že Kupujúci aj napriek týmto zisteným vadám tovar prevezme, Predávajúci neuzná neskoršiu reklamáciu uplatnenú Kupujúcim z tohto dôvodu.

Za vady a škody na tovare, ktoré vzniknú počas jeho prepravy ku Kupujúcemu je zodpovedný prepravca.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci bude informovať Kupujúceho.

V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v termíne najneskôr do 7 dní po lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predlženej predávajúcim je predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 5 EUR/deň.

V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar ani v lehote do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady (vrátane poplatku za uskladnenie), ktoré mu vznikli v súvislosti s kúpnou zmluvou.

Spoločnosť nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, ktorého oneskorenie bolo spôsobené tým, že Kupujúci nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil Objednávku chybne. Spoločnosť tiež nezodpovedá za škodu a/alebo ušlý zisk a/alebo inú ujmu (majetkovú, alebo nemajetkovú), ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci nesprávne a/alebo neúplne vyplnil Objednávku.

Pre všetky prípady platného odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle týchto Podmienok sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Akt odstúpenia, s opisom dôvodu odstúpenia, musí byť uskutočnený písomne a doručený druhej zmluvnej strane.

IV. Vlastnícke právo k tovaru, prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste dodania, tak ako ho určil v Objednávke Kupujúci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza jeho prevzatím Kupujúcim na Kupujúceho.

V. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

Kupujúci kupuje tovar za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na Portáli pri príslušnom tovare v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru môže byť navýšená o spôsob platby na dobierku a cenu dopravy. V prípade, že sa v Cenníku vyskytne cena, ktorá vykazuje nepochybne chyby v písaní (napr. cena uvedená v mene Skk, príp. cena uvedená vo výške 0, -Eur, príp. 1,00 Euro, príp. cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti tovaru javí ako výrazne neprimeraná a neobvyklá), Predávajúci nie je povinný dodať tovar za túto cenu. O odstránení uvedenej chyby neodkladne upovedomí Kupujúceho a oznámi mu správnu výšku kúpnej ceny. Ak Kupujúci s takto opravenou cenou nesúhlasí, môže Kupujúci, alebo Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Cena za tovar je uvedená vrátane DPH. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, niektorým z nasledovných spôsobov, ktoré si sám zvolí:

• Bezhotovostným prevodom vopred, v prospech účtu Predávajúceho Tatra Banka, Číslo Účtu: 2925858438 / 1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029 2585 8438, SWIFT: TATRSKBX. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo Objednávky.

• Hotovostne, kuriérovi pri prebratí tovaru

• Hotovostne, pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho

• Bezhotovostne, elektronickým platobným prostriedkom PayPa

• Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Kupujúci je v súlade s ust. 12 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený v termíne do 7 pracovných dní odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

V prípade, že Predávajúci nesplní všetky informačné povinnosti voči Kupujúcemu v zmysle ust. § 10 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy.

Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je v tomto prípade povinný:

a) prevziať tovar späť a

b) vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar spoločne aj s príslušnými dokladmi a príslušenstvom (návod na obsluhu, inštalačné médiá, záručný list, atď.) najneskôr do 3 pracovných dní vrátiť Predávajúcemu, pričom tovar musí byť v pôvodnom obale, riadne zabalený a nesmie vykazovať známky poškodenia a/alebo používania, v opačnom prípade si Predávajúci vyhradzuje tento tovar neprevziať a požadovať od Kupujúceho úhradu celej kúpnej ceny, s výnimkou prípadov, keď Kupujúci preukáže, že poškodenie tovaru bolo spôsobené pri preprave tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

b) predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil.

Ustanovenie tohto článku VI. sa nevzťahuje na tie Kúpne zmluvy, kedy Kupujúci nie je spotrebiteľom.

VII. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny

Predávajúci je voči Kupujúcemu viazaný tou ponukou vrátane kúpnej ceny, ktorá bola zverejnená na Portáli v deň, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu úplnú záväznú Objednávku. Touto ponukou vrátane kúpnej ceny je viazaný do úplného dodania tovaru Kupujúcemu, berúc do úvahy ust. čl. II. Podmienok časť „Storno Objednávky“.

VIII. Záruka a servisné služby

Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Nároky vyplývajúce zo záruky za vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Reklamovať možno len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho.

IX. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar neodkladne po jeho prevzatí riadne prezrieť. V prípade, že Kupujúci zistí výskyt akýchkoľvek vád, je povinný formou podania reklamácie o tomto neodkladne oboznámiť Predávajúceho.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu alebo prípadnú sťažnosť u Predávajúceho (telefonicky, e –mailom, osobne, poštou) na adrese jeho sídla: Jiráskova 4, 851 01 Bratislava.

Pri reklamácii musí byť tovar úplný (vrátane príslušenstva), čistý, mechanicky nepoškodený – k tovaru musí byť priložený záručný list a doklad o kúpe ( faktúra, pokladničný blok), v opačnom prípade má Predávajúci právo takýto tovar neprevziať do reklamačného konania.

Predávajúci vyhotoví reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať nasledovné náležitosti:

– Identifikačné údaje Kupujúceho ( Meno, Priezvisko, trvalé bydlisko, príp. Obchodné meno, sídlo)

– Číslo Objednávky

– Kódové označenie reklamovaného tovaru

– Označenie množstva reklamovaného tovaru

– Opis reklamovanej vady

– Dátum vystavenia Objednávky

– Kontakt Kupujúceho

– Dátum spísania reklamačného protokolu

– Podpis Predávajúceho a Kupujúceho

V prípade, že Reklamačný protokol nebude vyhotovený za prítomnosti Kupujúceho, Predávajúci zašle (poštou) Kupujúcemu exemplár tohto Reklamačného protokolu potvrdeného Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci v lehote do 3 dní k tomuto neuplatní prípadné výhrady, má sa za to, že s obsahom Reklamačného protokolu súhlasí.

Reklamácia bude zo strany Predávajúceho vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v tomto termíne bude Kupujúci oboznámený o výsledku reklamačného konania.

V prípade nedôvodnej reklamácie je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s vybavovaním reklamácie.

Záruka poskytnutá Predávajúcim sa nevzťahuje na prípady:

– bežného opotrebenia tovaru, jeho používaním a/alebo,

– na vady, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a/alebo

– na vady, ktorá vznikli v súvislosti s užívaním tovaru v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, a/alebo

– na vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením a/alebo,

– na vady, ktoré vznikli neoprávneným zásahom kupujúceho a/alebo tretej osoby do mechanických a/alebo motorických a/alebo elektrických častí tovaru a/alebo,

– na vady, ktoré vznikli vplyvom poveternostných podmienok a/alebo,

– na vady, ktoré vznikli vplyvom okolia a/alebo,

– na vady, ktoré vznikli dôsledkom vplyvu vyššej moci.

Ak Predávajúci nemôže odstrániť vzniknutú vadu v prípade dôvodnej reklamácie, Predávajúci uskutoční výmenu tovaru v rovnakom druhu, množstve a kvalite, ako si Kupujúci objednal, prípadne má Kupujúci právo na zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že nie je možné odstrániť vzniknutú vadu a táto vada bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, príp. nie je možné vykonať výmenu tovaru, Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a Predávajúci je povinný v lehote do 15 dní vrátiť Kupujúcemu uhradenú výšku kúpnej ceny.

X. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho – Meno, Priezvisko, Trvalé bydlisko…, tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom uzavretia a zrealizovania kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Predávajúcim v rozpore s udeleným súhlasom. Kupujúci poskytuje svoj súhlas tiež inej osobe – Sprostredkovateľovi, ktorý spracováva osobné údaje v mene Predávajúceho, Kupujúci súčasne dáva súhlas k cezhraničnému prenosu svojich osobných údajov.

XI. Zodpovednosť Kupujúceho, tretích strán

Portál požíva ochranu v zmysle Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov.

Nie je dovolené uverejňovať a/alebo prenášať na Portál z webových stránok tretích osôb akékoľvek údaje a materiály, zvlášť hanlivé, urážlivé alebo iné údaje a/alebo materiály, ktoré porušujú platné zákony. Spoločnosť bude takéto údaje a/alebo materiály odstraňovať.

Nie je dovolené prezerať a preberať materiály a/alebo údaje z Portálu za účelom ich ďalšieho komerčného využitia tým, že tieto materiály a/alebo údaje budú ďalej odplatne príp. bezodplatne poskytnuté tretej osobe.

Nie je dovolené rozmnožovať a/alebo rozširovať, alebo inak používať údaje a/alebo materiály z Portálu na komerčné účely.

Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. vyššej moci. Za udalosť vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú žiadna zo strán nemôže predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti , ktorá je nezávislá od ich vôle (napr. vojna, štrajk, prírodné katastrofy atď.).

Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vzniknuté z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania Portálu, bez zavinenia Predávajúceho a/alebo z objektívnych dôvodov (objektívne dôvody – napr. výpadok elektrickej energie, dôvody vzniknuté na strane providera internetových služieb ….).

Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania webovej stránky tretej strany.

Prepojením na webové stránky tretej strany, Kupujúci opúšťa Portál. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah žiadnej z webových stránok tretej strany, na ktoré sa Kupujúci prepojí. Predávajúci neposkytuje žiadne záruky ohľadom užívania webových stránok tretej strany, nezodpovedá za žiadne informácie a/alebo údaje a/alebo materiály, uvedené na webových stránkach tretej strany, príp. za výstupy, ktoré vznikli používaním týchto webových stránok.

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci môže meniť obsah Portálu vrátane Cenníka bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmeny a/alebo dodatky týchto Podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Portáli.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim (príp. potenciálnym Kupujúcim) z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou v zmysle týchto Podmienok a Objednávky, budú strany prednostne riešiť formou zmieru.

Neoddeliteľnou súčasťou Objednávky sú tieto Podmienky, pričom vyplnením a odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami.

Dátum účinnosti Podmienok: 15.06.2013

TOP